Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

LIDÉRCES, MESSZE FÉNY

Hajdu Péter: Irodalom, történet, titok, idegenség
2009. dec. 23.
Hajdu Péter tanulmánykötetének kaleidoszkópszerű sokszínűségébe, tematikus és műfaji kavalkádjába beleszédül az olvasó. A kötet szerzője több ezer év irodalmából meríti témáit, ráadásul mindezt még a nem szakmabelieknek is érthető nyelven és szórakoztatóan prezentálja. MILBACHER RÓBERT ÍRÁSA.

A tanulmánykötetekkel kapcsolatban általában ki nem mondott, mégis ott ólálkodó kérdés, hogy egyáltalában mi is a céljuk. Ugyanis a kis példányszámban kiadott és már-már obskurusnak tekinthető könyvesboltok alsó polcán árult könyvek szinte hozzáférhetetlenek mondjuk az egyszeri, vidéki egyetemi oktató számára, míg az egyes tanulmányok a könyvtárakban fellelhető periodikákban minden további nélkül elolvashatóak, mi több a hallgatóknak is ki lehet adni feldolgozásra. (Ugyan Hajdu könyvének tanulmányai három kivételével megjelentek másutt, ám sajnos a megjelent írások eredeti fellelhetősége titokban marad az olvasó előtt.) Vagyis a tanulmánykötet egyáltalában nem az olvasóról szól, sokkal inkább magáról a szerzőről. A szerző nyilván azért gyűjti egybe írásait, mert pl. le akar zárni egy kutatói periódust vagy egyfajta szakmai önarcképet, netán valamifajta fejlődéstörténetet kíván dokumentálni. Egy szóval a tanulmánykötet szerzőjének, pontosabban szólva narrátorának, a szövegekből kirajzolódó imágója legalább annyira érdekes, mint a dolgozatok témája, gondolatmenete. Hajdu Péter tanulmányainak narrátora amellett, hogy elképesztő erudícióval felvértezett kutató benyomását kelti (Euripidésztől Mikszáthon át Háy Jánosig terjed közel sem felszínes tájékozottsága), a személyességnek olyasfajta illúzióját is képes megteremteni, amely hagyományosan nem feltétlenül tartozik hozzá a komoly tudós (ráadásul klasszikafilológusról van szó!) portréjához. És nem csak azért mondom mindezt, mert az őszinteséget taglaló elméleti írását olyan autodeiktikus kiszólással fejezi be, amivel saját pozícióját is bevonja a vizsgált problémakörbe: „Abban is bizonyos vagyok, hogy ez az én fenti szövegem jócskán tartalmaz ellentmondásokat. Csak remélni tudom, hogy az olyan olvasók, akik az iróniát szeretik, élvezték ezeket az ellentmondásokat, míg azok, akik az őszinteséget kedvelik, hajlandók voltak elsiklani fölöttük.” (19.o.)

hajdup balassiÚgy gondolom, hogy ez az idézet szinte ars poetica-szerűen összegzi Hajdu kutatói és tanulmányírói álláspontját. Olyan értelmezői magatartást vall magáénak, amely nem tart igényt a mindentudó narrátor objektivista és egyben a vizsgált tárgyon fölülálló pozíciójára, hanem egyfajta személyes elbeszélésként, részvételként pozícionálja kutatói magatartását. Nem tudom bizonyítani, de mintha kedvenc szerzőjének és kutatási tárgyának, Mikszáthnak a hatása érződne ezen a személyesség illúzióját egészen az élőbeszédszerűség imitálásáig felvállaló narrátori pozíción. Persze felszisszenhetnénk, hogy jó-jó, de akkor mi lesz az igazsággal, amely hagyományosan megköveteli az objektív kívülállást. Azt hiszem, Hajdu beszélője régen túl van az igazság és objektivitás illúzióján, és az irodalomról való beszédet inkább egyfajta közös gondolkodásként, olvasásként fogja fel, tanulmányait pedig olyan ajánlásokként, amelyek sok szellemes példával arra serkenthetik a befogadót, hogy maga is utána olvasson mondjuk Asbóth Bosznia-leírásának, Gárdonyi vagy Tömörkény humorának, vagy éppen újra elővegye Jókai bizonyos szövegeit, hogy a tanulmánykötet ajánlotta újszerű nézőpont alapján is megvizsgálja. (Ebben persze a Hajdu-írások az irodalomértelmezői szakma legmagasabb színvonalán igazítják el és segítik az olvasót.) Hajdu narrátora olyan hiteles elbeszélő, aki úgy tanít, hogy közben szórakoztat, és már vizsgálódásainak választott tárgyai is felkeltik az olvasó érdeklődését, hiszen kit ne foglalkoztatna a nemzeti sztereotípiák, a törökökről kialakult magyarországi képzetek vagy éppen a Frankenstein populáris olvasatának kialakulása, amit az elhagyott alcímnek köszönhetünk alapvetően.

A kötet tematikus és időbeli változatossága mellett feltűnő az írások műfaji sokfélesége is. Az elméleti jellegű fejtegetéstől Mikszáth egyik írásának datálási problémáját firtató filológiai finommunkán át a Beöthy irodalomtörténetének nemzeti nagyelbeszélését vizsgáló eszmetörténeti gondolatmenetig. (Itt annyit azért megjegyeznék, hogy talán Beöthy esetében kevéssé hangsúlyozza Hajdu, hogy nemzetfelfogása olyan szociáldarwinista hagyományhoz kapcsolódik, amely a 19. század utolsó harmadában újrakalibrálja a nacionalista diskurzust, amely a század korábbi szakaszaiban más eszmetörténeti elbeszélésekhez kötődött.) Hajdu tanulmányai mindig világos gondolatvezetésűek, nem akar mindent elmondani egy-egy témáról, de azt alaposan körbejárja. (Talán helyenként túlságosan is sok az exemplum, és ez helyenként maga alá temeti a hipotézist, mint pl. a Humor a századvég íróinál című tanulmányban.) Vannak írások a kötetben, amelyeken egy kicsit látszik, hogy talán kezdetben kritikának indultak, és ennek következtében a nagyívű levezetés (mint pl. A római irodalom magyar története című írás esetén) beletorkollik egy-egy latin irodalomról szóló szakfordítás aprólékos (rosszindulatúan azt mondhatnám: szőrszálhasogató) elemzésébe. Szerintem a kötet legproblémásabb írása A magyar irodalom történetei címet viselő recenzió (vagy micsoda), amely már csak azért is problematikus, mert maga Hajdu is részt vett a nagyszabású vállalkozásban. (No de mindig kell egy gumicsont, amelyen a magamfajta kritikus elrágódhat egy kicsit.)
A recenzióm címéül választott Ady-idézet semmiféle negatív értékítéletet sem akart sugallni a könyv kapcsán, csupán folytatni kívánta a tanulmánykötet címét afféle l’art pour l’art módon. Magam ugyanis Hajdu Péter könyvét igen magas színvonalú szakmai teljesítménynek tartom, mi több egész egyszerűen érdekes és szórakoztató olvasmányként tudom ajánlani céhbelinek és civilnek egyaránt. 

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek