Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

RÉMÁLOM

Munkácsi Miklós: Holtak kalendáriuma
2008. márc. 3.
Mario Puzo maffiatörténetei, Jókai kalandszövése, Moldova epizódtechnikája, Zola naturalizmusa és a legszadistább képzeletű ponyva megoldásai keverednek zavarosan Munkácsi Miklós új regényében. Szex, bűnözés, zsidóüldözés, kommunizmus, fasizmus – mindez minősíthetetlen nyelven, vérlázítóan alantas ízléssel összepacsmagolva. Mélypont a kortárs magyar irodalomban. BÁN ZOLTÁN ANDRÁS KRITIKÁJA.

Ha valaki kézbe veszi ezt a már-már az aljasságig ízléstelen, esetleges szerkezetű, ügyetlenül összefércelt áltörténelmi álcsalád-regényt, ilyen mondatokra számítson: „A korompernye visszahulló szemcséi mögött, még a halálba robbantott embercafatok mögött is, mindig ott lapulhat valami – ki tudja, miféle világból visszatért – emlék-kísértet, amely rafináltabb a vasnál, annyival legalább is rafináltabb, hogy a szeretetnek valami dimenziókon túlról hozott átkozott nyugalmával fémhulladékká tegye, még mielőtt maga is elérné a háborítatlanság gravitációtól mentes vidékét.” Ráadásul ez a regény utolsó mondata, és a szerzői szándék szerint amolyan szentencia, rezümé, végkövetkeztetés, végső tanulság. Kár, hogy mind nyelvtanilag, mind esztétikailag-bölcseletileg, mind életsummaként értelmetlen és értelmezhetetlen. Lantos Rudolf vonja le ekként a végső konzekvenciát, mielőtt meghalna egy tankból érkező lövéstől. Mi sem természetesebb: 1956-ban járunk.

munkacsiLantos én-elbeszélő, ő mondja el a család történetét nagyjából az 1940-es évek elejétől (persze részletes visszatekintésekkel a múltba) egészen az idézett utolsó pillanatig, amikor a maga számára is teljesen váratlanul, a tervezett disszidálás helyett a felkelők oldalára áll. Áltörténelmi és pszeudo-családregény a Holtak kalendáriuma, mivel az események újságírói sebességgel és lelkülettel bemutatott kavalkádján kívül csupa közhelyet sodor a látszólag széles mederben hömpölygő epikai áradás: a nyilasokból kommunisták lesznek, a gengszterekből ávós főtisztek; Kálmánt, a hithű bolsevikot természetesen saját bajtársai készítik ki az ötvenes évek pereiben. És így tovább: minden bántóan ismerős, ezerszer megírt és elolvasott. A történelmi helyzet festése nagyjából annyira árnyalt és plasztikus, mint egy esti iskola tankönyvében: „A kisárutermelők, kereskedők, vendéglősök többsége tönkrement, bezárták boltjaikat vagy öngyilkosok lettek; az általános elszegényedés minden várakozáson túli mértéket öltött. Az utcákon tömegesen alvó hajléktalanokat, a városokba húzódó mezőgazdasági idénymunkások nincstelen tömegeit tüdőbaj, fagy- és éhhalál tizedelte. A népjóléti miniszter 1932-ben a munkanélküliek számát már több mint félmillióban jelölte meg.” Nem kritikaírói ráfogás, hogy az ilyen mondatok tucatjával idézhetők. Ráadásul mindez abszolút hiteltelenül hangzik a voltaképpen eléggé iskolázatlan elbeszélő szájából, aki egyébként is folyvást messze szellemi szintje fölött teljesít. Ennek a szinte tragikomikusan szuszogó önigazolásnak a leggroteszkebb pillanata, amikor 1944-ben az Astoriában bosszúból megöl egy nyilast, aztán hanyatt veti magát a szállodai szoba ágyán, és az ott talált Szerb Antal Világirodalom egyik nyárspolgárokat ostorozó, Flaubert-t idéző mondatán elmélkedik, nem zavartatva magát a kétajtós szekrénybe rejtett áldozat hullájától.

Ugyanakkor a főszereplőnek (és ezzel a regénynek is) van történelemszemlélete, és a teljesen gátlástalanul végbevitt rémtettek között/mögött is felsejlik valamiféle morál. A történetfilozófia erősen aszfaltbetyáros: Magyarország a hülyék országa, és mindig az dönt a sorsáról, hogy melyik, az előzőnél többnyire nagyobb hülye ragadja éppen a kezébe a hatalmat; ezt Lantos Horthy úgynevezett kiugrási kísérletének kommentálásakor fejti ki, de nem fukarkodik ismertetésével a regény többi részében sem. A baloldal és a jobboldal egyként idióta. Ebből következik „a birka nép” kimondott-kimondatlan tézise. Egyetlen kitüntetett, morálisan tiszta és feddhetetlen pont létezik talán, ez pedig 1956 szelleme, az értelmetlen harc a túlerővel, ami valamilyen titkos módon mégsem értelmetlen Lantos szerint. A „reményen túli remény” régi maximája ez. „Miben reménykedjünk?” kérdi Rudolf utolsó szeretője, Sarolta. És a válasz: „A reményben, édesem.” Melynek, mint megtudhatjuk, két „bivalyerős barátja van, a düh és a bátorság” .

Persze egy (történelmi) regényben semmi sem múlik a történetfilozófia mélységén, viszont majdnem minden azon múlik, hogyan válik konkrét cselekménnyé, megfogható, tapintható alakok rajzává, teljes esztétikai világgá egy önmagában nem túl lényeges világszemlélet. A Holtak kalendáriuma csak a tézisig jut, így szinte minden mozzanat Lantos Rudolf moráljának és történetbölcseletének kalandregényes, kamaszosan romantikus illusztrációja csupán.

A szinte teljesen légüres, minden valódi társadalmi környezetet nélkülöző, pusztán zsurnaliszta módon megélt térben kontúrtalanok és megformálatlanok a család figurái. Rudolfról – noha, mint láttuk, megállás nélkül bölcselkedik és reflektál helyzetére és a világ állapotára – nem tudunk meg semmit; még a legmélyebbnek Boxer nevű egykori banditatársa (később vezető ávós, mi sem természetesebb) jellemzése nevezhető, aki szerint Rudi nem más, mint egy „romantikus pöcs”. Tettei pszichológiájának rajza szintén légből kapott: Rudolf iskolatársával, a zsidó Schwarz (mi más?) Róberttel és családjával eltöltött kimondottan poétikus beszélgetés után, melyben felajánlja a családnak, hogy erdélyi menekültnek álcázva elrejti őket az apja házában, lemegy az utcára, belép egy játékbarlangba, és a már említett Boxerrel hidegvérrel meggyilkol hat embert. Mint az életben.

Munkácsi persze – amatőr lélekbúvárként – megpróbálja megadni azt az origót, ahonnan Rudolf tettei eredeztethetők: még kamaszkorában, szerelemféltésből, szinte véletlenül megöl egy zsibárust, aki történetesen zsidó. A haldokló megátkozza a kiskamaszt: „Az isten verjen meg kis gój! Legyél…egész…életedbe…átk…!” Ez az operai jelenet a regény sugalmazása szerint mintegy megpecsételi az elbeszélő sorsát; ez az ősbűn, melyért a továbbiakban lakolnia kell, és ezért tesz meg mindent zsidó barátai megmentéséért, és a gyilkosok megbosszulásáért. A falvédő lélektana ez.

Munkácsi Miklós regénye a szerzői intenció szerint egyértelműen realista, ám a maga választotta formaelveknek sem felel meg; a szövegben, a helyzetek teremtésében, a leírásokban, a környezetrajzban mindent legyőz az újságírói lelkülettel átélt naturalizmus. Ez különösen a pornográfiával illetve az akaratlan komikummal határos szerelmi jelenetek leírásában a legvilágosabb. Egy példa az ezernyiből: „Fájó, görcsös merevedést éreztem csak, és amikor Erzsi elkásásodó szemmel, döbbent nyögéssel magába fogadott, a szája sarkában megcsillanó nyál láttán elfordítottam a fejem.” Fordítsuk el mi is; a további részletektől – melyekből többek közt megtudhatjuk, hogy Erzsi az aktus közben szilvát rágcsál és köpköd – megkíméljük az olvasót. De nem jobb – sőt bizonyos fokig rosszabb – a helyzet akkor sem, amikor az író a szereplői által mélyen átélt, és szépnek, költőinek szánt szerelmi érzeményeket ábrázol; ilyenkor a nyúlós giccslelkület bukkan elő. Mert például mit érezhetett a szerző szerint Lantos Kálmán, a kommunista, aki több éves börtön és minden képzeletet felülmúló kínzások után szabadul 1944-ben, majd kisvártatva már szeretkezik is a testvére és unokaöccse kocsmájában pincérkedő Erzsivel, akivel egy fél órával azelőtt látták egymást életükben először? „Arca azt tükrözte, amit érezhetett: a kezeink közül minden csodájával együtt kicsusszanó élet során csak egy-két alkalommal megfogható, a diszharmóniák és beteljesületlenségek kínjain túl egyszerre magától értetődően reánk talált boldogság merengését.” Hát ezt érezte Lantos Kálmán.

A mocskos vagy nyálasan szentimentális szex mellett a féktelen agresszió a regény legkiállhatatlanabb mozzanata. Ellenérvként lehetne felhozni, hogy az erőszak tombolása teljesen természetes a regény ábrázolta történelmi korszakban, a világháborúban, az ötvenes évek diktatúrájában, majd a forradalomban. De az olvasó folyvást úgy érezheti, hogy a szerző kéjjel tobzódik a minél részletesebb, minél szaftosabb, már-már perverz lelkületű gyilkosságok, verések, kínzások ábrázolásában. A pálmát e téren vitathatatlanul az a jelenet viszi el, amelyben Géza, a focista szakmájához illő precizitással a szó szoros értelmében agyonrugdossa az öccse haláláért felelős rokonát, Istvánt.

Mindez talán egy vállrándítást sem érdemelne, ha ezt az irodalmi merényletet nem az igényes kortárs magyar és külföldi irodalomra felesküdött Jelenkor Kiadó jelentette volna meg, és ha felelős szerkesztőként nem Csordás Gábor neve lenne olvasható, az érdekes hangú költőé, a nagyszerű irodalomszervezőé, aki pár éve vehette át Lipcsében a könyvvásár nagy hagyományú és tekintélyes fődíját.

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek