A minősítéssel nem rendelkező Budapest fővárosi színházi- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2023. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatása – A pályázat értékelése
2023.04.28.

Az alábbiakban a budapesti székhelyű szervezetek pályázatát bíráló szakmai kuratórium - Barda Beáta, Fuchs Lívia, Imely Zoltán és Jászay Tamás – részletes értékelése olvasható.

Előszó: a módosult pályázati kiírás

A 2023. évi kiírás az elmúlt évek apróbb (bár sokszor jelentős) módosításaihoz képest több radikális, a kuratóriumi munkát megnehezítő változást tartalmazott.

- Megszűnt a Színház I. és Színház II. kategória, így valamennyi itt pályázónak azonos feltételeknek kellett megfelelnie, függetlenül az eltérő tartalmi, esztétikai, működési, vagy pénzügyi hátterüktől.

- A 2008 óta alkalmazott bírálati szempontrendszer öt csoportban (általános, művészeti, társadalmi szerepvállalás és közhasznúsági, hatékonysági és gazdálkodási szempontok), összesen 53 alszempont szerint vizsgálta, illetve pontozta a pályázatok tartalmát. Idén a pontozás kikerült a döntési előterjesztés kritériumai közül, így a kurátoroknak mindössze a javasolt pályázatonkénti támogatási összegekről kellett nyilatkozniuk.

- Megszűnt a szintén 2008 óta alkalmazott, pályázati kategóriánként meghatározott minimálisan és maximálisan pályázható, illetve adható keretösszeg.

- Végül, de nem utolsósorban az évek óta stabilan alulfinanszírozott előadóművészeti terület 533.500.000 Ft-os (budapesti) pályázati kerete idén 41%-kal, 314.000.000 Ft-ra csökkent. 

1. A pályázati keret

A kuratórium a 2023-as pályázati keretet értelmezhetetlennek tartja, és ezért úgy  döntött, hogy kompromisszumos megoldásként az elmúlt hat évben rendre kiírt összeggel, azaz 533.500.000 Ft-tal számol. Ez az összeg mind a KATA tavalyi kivezetése, mind az elszabadult infláció kapcsán reálértéken is legalább 30%-kal marad alatta a tavalyi pályázati keretnek, de reményeink szerint átmenetileg segíti a szféra életben maradását. A kuratórium tisztelettel felkéri Csák János miniszter urat, hogy a hiányzó 218.500.000 Ft támogatási keretet költségvetési átcsoportosítással haladéktalanul biztosítsa. 

A 2020-ban bevezetett főváros/vidék felosztás az idei évben is megmaradt, így ezúttal is két külön kuratórium bírálta el az előadó-művészeti pályázatokat. A kuratórium minden évben felhívja a kulturális döntéshozók figyelmét a benyújtott támogatási igény és a támogatásra biztosított keretösszeg átlagosan 74%-os alultervezettségére, miközben a 2019-2022 években az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására harmincmilliárdos keret állt rendelkezésre. A helyzetet a többlettámogatást célzó, eredetileg 37,4 milliárd Ft-os forrás idei 4 milliárd forintra történő csökkentése, illetve a 2022-ben nyertes, nem utófinanszírozott, viszont a legtöbb esetben már megvalósult NKA-s pályázatok támogatási összegei kifizetésének visszatartása csak tovább súlyosbítja.

A minisztériumon belüli két támogatási rendszer döntési mechanizmusainak összehangolatlansága és a rendelkezésre álló keretek aránytalansága sajnálatosan és rendkívüli módon leszűkíti a kuratórium mozgásterét. Ismételten javasoljuk a pályázati finanszírozás újragondolását, és egy átlátható és koherens döntési és ellenőrzési mechanizmus kidolgozását, amelynek előkészítéséhez a kuratórium - ahogy a korábbi években is - örömmel ajánlja fel tudását és tapasztalatait.

2. Szempontok

Mindezeket figyelembe véve a kuratórium idén is úgy döntött, hogy a bírálati eljárás során kizárólag olyan pályázatokat javasolt támogatásra, amelyek a szakmai és a formai kritériumokat is maradéktalanul teljesítik, emellett benyújtott adataik konzekvensek, felelős működésről tanúskodnak, költségvetésük reális és szabályos, esztétikai állásfoglalásuk koherens. A szakértői testület a súlyos forráshiányra tekintettel figyelembe vette, hogy a pályázóknak milyen egyéb forrásbevonási lehetőségei lehetnek a finanszírozás biztosítására. Az intenzitás, az együttműködés, illetve a közpénz hatékony hasznosulása kiemelkedő szerepű volt a mérlegelésnél.

3. A bírálat folyamata, értékelés

A legnagyobb kihívást a kurátorok számára az EPER által rendszeresített és az adattábla költségvetési sablonjai közötti inkompatibilitás okozza. A pályázó pénzügyi helyzetének és terveinek átláthatósága és realitása az adattáblából szűrhető le, így az elbírálás során a kuratórium változatlanul az ott megadott adatokat részesíti előnyben. Az EPER rendszer alapos átalakítása nélkül a kuratórium nem lát megoldást a fenti probléma megoldására, így ismételten felhívja a pályázók figyelmét az adattábla kiemelt figyelemmel történő kitöltésére.

A támogatási javaslatokat a következő szempontok mérlegelésével alakítottuk ki:

- A költségvetés realitása, koherenciája, pontossága, az igényelt támogatás mértéke

- Statisztikai mutatók (realizált és tervezett nézőszám, előadásszám, bemutatószám)

- A 2022-re tervezett vállalások teljesülésének mértéke

- Az egyes társulatok egymáshoz viszonyítása, a támogatási értékek összehangolása.

4. Javaslatok a támogatónak

A terület a színházi szférán belül betöltött szerepéhez és az elvégzett közfeladatok jelentőségéhez képest rendkívül alulfinanszírozott, és a támogatási rendszer újragondolása és drasztikus forrásbővítés nélkül gyakorlatilag kivéreztetésre ítéltetett. Javaslataink szinte változatlanok az elmúlt években rendre megfogalmazottaktól.

A kategória a korábbi évekkel azonos nagyságrendű keretösszeg mellett maradjon meg az új belépők és a több éve következetesen építkező, erősödő csapatok támogatására.

Javasoljuk emellett egy kiemelt kategória létrehozását azon évtizedes múltra visszatekintő, stabilan és kiszámíthatóan működő társulatok számára, akik önkormányzatoktól való függetlenségük miatt nem lehetnek kiemelt előadó-művészeti szervezetek, ám mutatószámaikban gyakran azokéhoz hasonló nagyságrendű előadásszámot és/vagy nézőszámot produkálnak.

A tervezhetőség és a fejlesztés érdekében ezen szervezetek számára javasoljuk elérhetővé tenni a 3 éves pályázat lehetőségét évenkénti beszámolási kötelezettség mellett, amire az Emtv. jelenleg is lehetőséget ad.

Szintén a tervezhetőség és a működés biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a pályázati periódus essen egybe a naptári és adóévvel.

A kiíró tegye lehetővé, hogy a kőszínházakhoz hasonlóan a minősítéssel nem rendelkező társulatok is rendelkezzenek a működési támogatásukkal a vonatkozó periódus elejére. (Jelenleg a támogatási ciklus közepén jutnak hozzá a támogatáshoz, addig csak saját bevételeik állnak rendelkezésükre.) Ennek érdekében szükséges lenne a teljes pályáztatási folyamat kezdetét szignifikánsan korábbra hozni.

Javasoljuk, hogy a lehetséges pályázói kört szakmai alapon erősebben határozza meg a kiírás, összhangban a(z épp visszavont) bírálati szempontrendszerrel. Jelenleg pályázhat minden szervezet, amely nem bír minősítéssel és szerepel a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásában. Ez lehetőséget ad arra, hogy profitorientált, korábban a TAO-ra optimalizált szervezetek is pályázzanak, amelyek éves bevétele nem ritkán meghaladja a működési pályázaton rendelkezésre álló összkeretet. Ezeknek a szervezeteknek a jelenléte önmagában is torzítja a mutatókat.

Javasoljuk az adattábla revízióját és frissítését, amelynek előkészítéséhez a kuratórium örömmel ajánlja fel tudását és tapasztalatait. 

Ebben az évben is nagyon vegyes, pályájuk rendkívül eltérő pontján tartó szervezeteket kellett egymással összemérnünk, de a sok kényszerű kizárás mellett kiemelkedően jó, magas színvonalú pályázati anyagokat is értékelhettünk. A kuratórium tagjai a döntések nyilvánosságra kerülésétől számított egy hétben a pályázók rendelkezésére állnak, bármely kérdést, észrevételt, javaslatot szívesen fogadunk.

Budapest, 2023. április 24.

 

Barda Beáta, Fuchs Lívia, Imely Zoltán, Jászay Tamás

Címkék: