História XXX. évfolyam
2008.11.28.

“Keressük a történettudomány közhasznát.” - áll Glatz Ferenc kijelentése a História ez évi második számának elején. LÁSZLÓ FERENC CIKKE.

Ha e fenti mondatból tán ki is éreznénk némi fellengzést, a szándék komolyságában éppúgy nincs okunk kételkedni, mint abban, hogy a magyar történelmi ismeretterjesztés idősebbik folyóirata méltóképpen tölti be hivatását.


 Jóllehet a História legelső száma majd’ harminc éve került az újságosstandokra, az érdemes orgánum mondhatni, a kezdetektől mindmáig intakt módon őrzi jellegzetes vonásait, külső és belső ismertetőjegyeit. 1979-ben a történelmi balhitek, féligazságok és egész hazugságok eloszlatásának nemes, valamint a szórakoztató ismeretterjesztés derűs szándéka lendítette útjára a lapot, s amint az első számban jól megfért egymás mellett a Párizs környéki békék, vagy a nyilas hatalomátvétel feltáró elemzése Onedin kapitány hajóival, úgy a 2008-as évfolyamban is gond nélkül egymás mellé kerülhetett a nemzeti és/vagy közép-európai sorskérdéseket pertraktáló írás, meg a Jegestől a hűtőszekrényig című hiánypótló áttekintés (Burucs Kornélia kiváló sorozatának részeként). Nem változott jószerével a lap külleme sem, s bár ez a tény eltagadhatatlanul kissé öreges jelleget kölcsönöz a Históriának, az olykor határozottan tanáros hangvételű cikkekhez illik is az ómódi layout.

A folytonosság érzését erősíti az is, hogy a História szellemi arculatának, ha nem is kizárólagos, de nyilvánvalóan első számú formálója máig Glatz Ferenc, akinek történettudósi és közgondolkodói tevékenysége nagyban meghatározza a folyóirat aktuális lapszámait. A széles látkörű akadémikus érdeklődése immár hosszú esztendők óta az átfogó szintézisek és a közép-európai, sőt európai távlatok felé fordult, s ennek idén is számos jelét találhatta a História szorgalmas olvasója. Így példának okáért a májusi román-magyar történészfórum előadásai adják az ez évi negyedik szám nagyobbik felét, s alighanem Glatz áttekintő szándéka hívta életre a Rendszerváltás és gazdaság című cikksorozatot is, amelyben politikusok, közgazdászok és gazdaságtörténészek adnak, egymással olykor homlokegyenest ellentétes értékelést jelenkorunk folyamatairól. (Hogy az ilyesfajta elemzések természetüknél fogva mily sérülékeny jószágok, arra a kínálkozó példák közül csak az októberi 8. számban publikált, Berend T. Iván által jegyzett, a világgazdasági recesszióról, s annak hazai hatásairól még említést sem tévő dolgozatot említjük.)


De ahhoz, hogy a közönség tudománybarát legyen, először a tudománynak kell társadalombarátnak lennie. De hogyan is teremthető meg a társadalombarát tudomány? Talán úgy, ha minden témára figyelünk, ami a közgondolkodást érdekli.” - fogalmazott a tudós szerkesztő a bevezetőben már idézett szövegében, s a História idei évfolyamában megannyi, a közgondolkodást foglalkoztató, az olvasóközönség figyelmét felkeltő téma tárgyaltatott. Ilyen volt - sok egyéb mellett - a 3. szám informatív Tibet-összeállítása, a 2. szám Árpád alakját és a honfoglalás kori történelmet taglaló tematikus fele, Sz. Bíró Zoltán írása a Kaukázus térségének XVIII-XX. századi konfliktusairól. S különösképpen ilyen volt Pálffy Géza disputára ösztönző cikke, amely függetlenségi és szabadságharcos hagyományaink kezdetei körül vizsgálódva teszi fel az alapkérdést: Szabadságharc volt-e Bocskai István mozgalma? (2008/1.)

Meglepő módon az aktuális évfordulókat egyébiránt éppenséggel számon tartó História ez idáig nem szentelt kitüntetett figyelmet a 2008-as Reneszánsz évnek, noha a lap hozzájárulása alkalmasint növelte volna e kissé felemásra sikeredett emlékév történettudományos tőkéjét. Ám szemrehányás bizonnyal nem illetheti az ismeretterjesztő periodika szerkesztőségét, hiszen fontos és érdekes írásaikkal 2008-ban is jó szolgálatot tettek mindazoknak, akik számára a történelem több rögzült tévhiteknél és alamuszi előítéleteknél. Ha tetszik, valóban a társadalombarát tudomány üzen az olvasónak a História hasábjain. S ki tudja, egyszer még tán a tudománybarát társadalom is hírt ad majd létezéséről.

Megítélt támogatás: 6 200 000 Ft
Támogató: Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium
A História című folyóirat 10 lapszámának megjelentetésére 2008-ban (2008)
További támogatás: 2 000 000 Ft
Támogató: Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium
A História című folyóirat 10 lapszámának megjelentetésére 2008-ban (2008)
Címkék: Glatz Ferenc, História